Güvenli bir hayat var
GÜVENLİ
BİR HAYAT VAR
Avrupa Birliği
Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
tarafından finanse edilmektedir.
facebook
twitter
vimeo
flickr
youtube
e-mail
Güvenli Bir Hayat Var Projesi Kapanış Toplantısı Basın ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Düzce ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimleri Kocaeli ‘de ...
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gönüllü Eğitimleri...
Kamu Hizmetlerinden Beklentiler Çalıştayı Programı
Çalıştay Programı 11.05.2015 Kocaeli
Kadın Dostu Kent Çalışması
Medyada kadın imgesi çalıştayı
Düzce Üniversitesi Açılış Toplantısı
Hakkımızda
Proje Amacı
Ülkemizde kadına yönelik her türlü şiddetin ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin tüm tarafların işbirliği ile uygulamaya konulmasına katkıda bulunmak; sivil toplumun güçlendirilmesi yoluyla kadının insan haklarının korunması çalışmalarını bölge ölçeğinden geliştirmek, yaygınlaştırmak ve bu çalışmalara entegre etmek olarak tanımlanmıştır.
Projenin Özeti
Bu doğrultuda, proje Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde KYŞ ile mücadeleyi gündemine alan sivil toplum kuruluşlarının ve girişimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi; bu alanda yerel ve bölgesel işbirliğini teşvik etmek suretiyle toplumsal cinsiyet tabanlı şiddetle mücadelede hizmetlerin iyileştirilmesi ve bu yönde bilincin artırılması özel hedefine yönelmektedir. Proje ile hayata geçirilecek faaliyetlerin Kocaeli, Sakarya ve Düzce illerinde;
Mevcut STK’ların kapasitesinin güçlendirilmesi,
Yeni STK oluşumlarının teşvik edilmesi,
Kadının sosyal hayata katılımının desteklenmesine ve
KYŞ ile mücadelede toplumsal bilincin arttırılmasına
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Proje İçeriği
Kocaeli ,Sakarya ve Düzce illerinde KYŞ ile mücadeleyi gündemine alan sivil toplum kuruluşlarının ve girişimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi; yerel ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla faaliyetler planlanmıştır;
Kadın merkezli STK’lar ve ilgili diğer kurumlar için il ölçekli mevcut durum analizi yapılacaktır. Bu kurumların içsel (kurumsal eksiklikler, insan kaynağı kapasitesi, mekânsal zorluklar…) ve dışsal (ilgili kamu kurumlarıyla ve diğer STK’lar ile iletişim ve işbirliği, yasal ve idari düzenlemeler, toplumsal olgular…) ihtiyaçları belirlenecektir. Mevcut durum analizinden elde edilen veriler analizin örneklemini oluşturan kurum ve kuruluşların katkısıyla Kocaeli’de yapılacak bir çalıştayda paylaşılacaktır. Yeni STK oluşumlarının teşvik edilmesi amacıyla yürütülecek kapasite geliştirme faaliyetlerinin ilki eğitim olacaktır. İki eğitim modülü hayata geçirilecektir. 1- Kadının İnsan Haklarını Koruma Amaçlı Sivil Toplum Kuruluşları Kapasite Geliştirme Programı, 2- Örgütsüz kadınlara Gönüllü Eğitimi olacaktır. Eğitimlerin içeriğinden oluşacak bilgilendirme materyalleri hazırlanacak ve dağıtılacaktır. Kadın haklarına saygı ve toplumsal cinsiyet eşitliği göz önünde bulundurulduğunda “kadın dostu kent” çalışması gerçekleştirilecektir. Kadının ve kadın sorunlarının medyadaki yeri, medya kanallarının bu konudaki söylemi ve üslubu projede çok önemsenmektedir. Bu nedenle medyada kadın çalışması gerçekleştirilecektir. Son olarak ise Kocaeli Barosu liderliğinde Kamu Hizmetleri ve bu hizmetlerin ilgili mercilerin tespiti; bu merciler ile STK’lar arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacak ve sonuçlar bölgedeki kamu kurumları ile paylaşılacaktır. Kadına yönelik şiddetle mücadelede bilincin artırılması yoluyla yeni oluşumların teşvik edilmesine yönelik görünürlük faaliyetleri yürütülecektir. Proje sonunda ise bu raporlanacak ve tüm bölge ile paylaşılacaktır.
Beklentiler
Bölgede kadın çalışmalarına yönelik aktörler arasında diyalogu tesis etmesi; bu aktörlerin ortak iş yapma kültürünü geliştirmesidir. Projede bu işbirliği doğrultusunda etkin sivil toplum girişimleri olarak yürütülecek kadın dostu kent, medyada kadın imgesi ve kamu hizmetlerinden beklentiler faaliyetleri yürütülecektir. Bu faaliyetler ile kadının sosyo-ekonomik statüsünün güçlendirilmesi önündeki engel ve sorunların aşılmasında çözüm olanakları geliştirilerek ilgili makamlardan gerekli tedbirleri alması talep edilecektir. Dolayısıyla sosyal dönüşüme katkı sağlamak suretiyle kadının sosyo-ekonomik statüsü desteklenmiş olacaktır.